ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014