26. Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζα/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-REBCON)
26. Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζα/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-REBCON)
26. Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζα/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-REBCON)
26. Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζα/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-REBCON)
26. Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζα/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-REBCON)
26. Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζα/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-REBCON)
26. Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζα/Σύμβουλος (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ-REBCON)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Κ/Ξ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – REBCON) με αντικείμενο την τοπογραφική αποτύπωση των ήδη εκτελεσμένων εργασιών, τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό (μοντέλο) του υπό κατασκευήν έργου και της Οριστικής Μελέτης, τη σύνταξη προσωρινών επιμετρήσεων των ήδη εκτελεσμένων εργασιών κατασκευής, τη παραγωγή διατομών και επιμέτρησης, τη σύνταξη πιστοποιήσεων των εκτελεσμένων εργασιών, τη σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του Έργου (ΑΠΕ), τη σύνταξη φακέλου παράδοσης παραλαβής του έργου «Λιμενικό – Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα Ν. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 2.813.008€.