ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H Εταιρεία εξειδικεύεται στην παροχή Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Υλοποίησης Μεγάλων Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων.

 • Διαχείριση έργου – επίβλεψη εργασιών κατασκευής (Project Management – Construction Management – Construction Supervision).
 • Διαχείριση συμβάσεων κατασκευής έργων.
 • Δομική ανάλυση έργου WBS (Work Breakdown Structure).
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης χρόνου & κόστους των έργων (Εκπόνηση και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος μελετών & κατασκευών – ανάλυση & παρακολούθηση κόστους).
 • Διαχείριση συστημάτων ποιότητας & ποιοτικού ελέγχου.
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχος προγραμμάτων ποιότητας έργων.
 • Ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας (ISO 9001:2008).
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων σσφάλειας – υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ).
 • Σύνταξη μελετών οδοποιίας.
 • Σύνταξη μελετών εφαρμογής.
 • Σύνταξη οριστικών & τελικών επιμετρήσεων εργασιών κατασκευής, πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών, μητρώου έργων.
 • Πλήρη υποστήριξη τοπογραφικών εργασιών πεδίου (Ίδρυση τριγωνομετρικών – πολυγωνομετρικών – χωροσταθμικών δικτύων, μεγάλης κλίμακας αποτυπώσεις, κ.λ.π.).

Ανάπτυξη  Συστημάτων & Εφαρμογών

Επίσης η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τα παρακάτω ολοκληρωμένα Συστήματα και Εφαρμογές, με στόχο την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

 • Συστήματα
 1. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την Επίβλεψη Δημοσίων Έργων.
 2. Σύστημα Ελέγχου Κόστους και Χρονικού Προγραμματισμού Έργων Οδοποιίας.
 3. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας. 
 • Εφαρμογές
 1. Πλήρης παραμετροποίηση λογισμικού εφαρμογής Primavera Project Management® για τον Χρονικό Προγραμματισμό και τον Έλεγχο Κόστους έργων Οδοποιίας  (Προμετρήσεις, Προϋπολογισμοί, Παρακολούθηση Έργου, Λογαριασμοί,Αναφορές Προόδου κ.λ.π.)
 2. Πλήρης παραμετροποίηση Λογισμικού Εφαρμογής Microsoft MS Project® όπως παραπάνω.
 3. Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων επέκτασης δυνατοτήτων εφαρμογών (Add  Ins) για το Λογισμικό Εφαρμογής MicrosoftMSProject ® για τα παραπάνω θέματα.
 4. Ανάπτυξη λογισμικού Διαχείρισης Έργων μέσω διαδικτύου (Web εφαρμογή)
 5. Εφαρμογές Μελέτης και επιμέτρησης έργων οδοποιίας.
 6. Εφαρμογές, Χαράξεων Οδοποιίας και Σηράγγων, Αποτυπώσεων για υπολογιστές  τύπου PalmTop.